Menu
A+ A A-

Δελτία Τύπου

«Νέα εγκύκλιος απαγορεύει τα επισκεπτήρια......Περιμένοντας την «δικιά́ μας εγκύκλιο».........»

 • Διαβάστηκε: 206 φορές

Λογότυπο ΠΟΙΕΦΣΕΚ

ΑΡ ΠΡΩΤ : 868                                                               AΘΗΝΑ, 21/9/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΙΕΦΣΕΚ

«Νέα εγκύκλιος απαγορεύει τα επισκεπτήρια......

Περιμένοντας την «δικιά́ μας εγκύκλιο».........»

Αγαπητοί́ συνάδελφοι- συναδέλφισσες

Σε αναστολή́ όλων των επισκεπτηρίων στα νοσοκομεία, στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, δομές φροντίδας χρονίως πασχόντων, δομές ευάλωτων και ευπαθών ομάδων υποχρεώνει Κοινή́ Υπουργική́ Απόφαση στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού́ του κορονοϊου. Εξαίρεση αποτελεί́ η περίπτωση ασθενούς που βρίσκεται σε προθανάτια κατάσταση! Στην περίπτωση αυτή́ επιτρέπεται η επίσκεψη μόνο από́ έναν επισκέπτη, ο οποίος δεν θα πρέπει να έχει συμπτώματα και να τηρεί́ τα μέτρα προστασίας (μάσκα, υγιεινή́ των χεριών κλπ.). Ο επισκέπτης υποχρεούται να εφαρμόζει την υγιεινή́ των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής, καθώς και τους ισχύοντες κανόνες τήρησης αποστάσεων, αλλά́ και να φορά́ μη ιατρική́ μάσκα προστασίας. Μάλιστα, σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται διοικητικό́ πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ́.

Η Ομοσπονδία μας από́ την πρώτη στιγμή́ εμφάνισης της πανδημίας σύστησε σε όλους την αυστηρή́ εφαρμογή́ των μέτρων προστασίας που ζήτησε ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο. Έκανε επαφές με τους εργοδοτικούς φορείς, τον Πανελλήνιο Ιατρικό́ Σύλλογο, τον Ιατρικό́ Σύλλογο Αθήνας, το Υπουργείο Εργασίας τονίζοντας σε όλες τις κατευθύνσεις δυο πράγματα: Άλλο η ατομική́ ευθύνη του καθενός για την προστασία τόσο την δική́ του όσο και της Δημόσιας Υγείας και άλλο η στοχοποίηση ενός επαγγελματικού́ κλάδου όπως ο δικός μας που στο κάτω - κάτω δεν έχει κατηγορηθεί́ για την διασπορά́ της Νόσου!

Η Κυβέρνηση λοιπόν μπορεί́ να απαγορεύσει «μέχρι νεοτέρας» τα επισκεπτήρια. Δεν μπορεί́ όμως να καταργήσει ένα επάγγελμα με το έτσι θέλω, ούτε να εμποδίσει έναν εργαζόμενο που εφαρμόζει και σέβεται τους κανόνες που έχουν θεσπίσει οι υγειονομικές αρχές να ασκήσει την εργασία του! Τόσο απλό́!

Αυτή́ η επιχειρηματολογία έγινε τελικά́ δεκτή́ - όχι χωρίς προσπάθεια - τόσο από́ τους ιατρικούς φορείς, όσο και από́ τους εργοδότες. Γι’ αυτό θεωρήσαμε θετική́ εξέλιξη την έκδοση του ΦΕΚ στις 29.8 που για πρώτη φορά́ αναφερόταν μόνο σε μέτρα προστασίας χωρίς να στοχοποιεί κανένα επαγγελματικό́ κλάδο.

Δυστυχώς η εξέλιξη της πανδημίας και η ανικανότητα της Κυβέρνησης να συγκροτήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπισή της δείχνει ότι η κατάσταση ξεφεύγει από́ κάθε έλεγχο και προκαλεί́ σπασμωδικές αντιδράσεις που δείχνουν πανικό́. Σε αυτά́ τα πλαίσια πολλοί́ Διοικητές Νοσοκομείων και ΥΠΕ εξακολουθούν να απαγορεύουν την είσοδο σε Ιατρικούς Επισκέπτες στον εργασιακό́ τους χώρο παρότι η τελευταία εγκύκλιος που τους αφορούσε έχει λήξει από́ τις 31.8!!

Σεβόμενοι την δύσκολη υγειονομική́ κατάσταση που περνάει η χώρα καλούμε όλους να δείξουν ψυχραιμία. Υπάρχουν τρόποι νομικοί́ και κινηματικοί́ που θα επιβάλουν το συνταγματικό́ μας δικαίωμα στην άσκηση της εργασίας μας.

Καλούμε τους υπεύθυνους να σταματήσουν να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και να δουν το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Να αποδεχτούν ουσιαστικό́ και όχι προσχηματικό́ διάλογο με τα κατά́ τόπους Σωματεία και να βρουν μαζί́ την χρυσή́ τομή́ που να προστατεύει τόσο την Δημόσια Υγεία όσο και τα εργασιακά́ δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο.

Καλούμε τους συναδέλφους, τους Συλλόγους Ιατρικών Επισκεπτών και Φαρμακοϋπαλλήλων, τα εργοστασιακά́ Σωματεία, τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας να ενεργούν σε συνεργασία και επαφή́ με την Ομοσπονδία για καλύτερο συντονισμό́ όπως έγινε με το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων της ΦΑΜΑΡ με τα δυο κρούσματα που παρουσιάστηκαν εκεί́. Να ενημερώνουν για το που υπάρχουν και ποια είναι τα προβλήματα και να μας επικοινωνούν τα στοιχεία των υπευθύνων ώστε να παρεμβαίνουμε κεντρικά́.

Οι επαφές, παραστάσεις και παρεμβάσεις της ΠΟΙΕΦΣΕΚ είναι καθημερινές. Η κανονικότητα θα αποκατασταθεί́ μέσα από́ αγώνες, με την συμπαράσταση του Ιατρικού́ κόσμου, με τήρηση των κανόνων που θέτει ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο από́ εμάς αλλά́ και σεβασμό́ από το κράτος στην επαγγελματική́ μας ιδιότητα και στο συνταγματικά́ κατοχυρωμένο δικαίωμα μας στην εργασία!

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΕΦΣΕΚ

Συνημμένα αρχεία:

Δελτίο Τύπου: Σχετικά με την ανά 15νθημερο Ανανέωση Της Απαγόρευσης Στην Πρόσβαση των Ιατρικών Επισκεπτών στις Δημόσιες Δομές Υγείας

 • Διαβάστηκε: 178 φορές

Λογότυπο ΠΟΙΕΦΣΕΚ

ΑΡ ΠΡΩΤ : 856                                                                                                   AΘΗΝΑ, 30/8/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ 15ΝΘΗΜΕΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί́ συνάδελφοι,

Ήδη από́ τα τέλη Ιουλίου, η αύξηση του αριθμού́ των κρουσμάτων covid 19 οδήγησε την Κυβέρνηση στην λήψη μέτρων που υποδηλώνουν πανικό́ και όχι σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας με αποκορύφωμα τον αποκλεισμό́ των Ιατρικών Επισκεπτών και Φαρμακοϋπαλλήλων από τον χώρο εργασίας τους, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα πρώτα για 15 μέρες και μετά μέχρι τις 31 Αυγούστου. Αμέσως επικοινωνήσαμε με τον ΣΦΕΕ ώστε να απευθυνθούμε από́ κοινού́ στο Υπουργείο για να καταλάβουν ότι - εμείς που δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα λόγω της ιδιαίτερης προσοχής και συμμόρφωσης με τα μέτρα προστασίας - δεν είναι δυνατόν να είμαστε ο μόνος κλάδος που αποκλείεται από́ τον χώρο εργασίας του. Εκθέσαμε τα πιο πάνω εν όψει της νέας υπουργικής απόφασης που πρόκειται να βγει.

Η πρόταση μας ήταν να υπάρχει στο νέο ΦΕΚ η εξής διατύπωση που να μας αφορά́:

« Οι πέραν του μονίμου προσωπικού́ εργαζόμενοι (ιατρικοί́ επισκέπτες, τεχνικό́ προσωπικό́, προμηθευτές κ.τ.λ.) θα πρέπει να προσέρχονται στα νοσηλευτικά́ ιδρύματα και τις δομές δημόσιας υγείας από 1/9/2020 κατόπιν συνεννόησης και τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας όπως ορίζονται από́ τον ΕΟΔΥ με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας η οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί́ την ιδιότητα τους».

Εξηγήσαμε ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τους συγγενείς των ασθενών που επισκέπτονται τους οικείους τους στα Νοσοκομεία από́ τους υπαλλήλους των φαρμακευτικών Εταιρειών που εργάζονται εκεί́ ασκώντας το επάγγελμα τους. Δεν μπορεί́ να ισχύει για εμάς η αναστολή́ των επισκεπτηρίων γιατί́ δεν κάνουμε επισκέψεις αλλά́ ιατρική ενημέρωση, την δουλειά́ μας.

Ο ΣΦΕΕ πρότεινε και αυτός την είσοδο από́ 1/9/2020 με λήψη αυστηρών μετρίων προστασίας .

Αν το υπουργείο συνεχίσει να μας βλέπει όχι σαν εργαζόμενους αλλά́ σαν φορείς του ιού́, θέτοντας σε κίνδυνο το εργασιακό́ μας μέλλον, εμείς θα κλιμακώσουμε τις προσπάθειες να τους απαλλάξουμε απ’ τις προκαταλήψεις τους. Με το περίγραμμα εργασίας του Ιατρικού́ Επισκέπτη που πρόσφατα κατατέθηκε στον ΕΟΠΠΕΠ, με την συμπαράσταση του ιατρικού́ κόσμου που είναι και οι μόνοι που γνωρίζουν την φύση του επαγγέλματος και τον ρόλο μας στην διαρκή́ τους επιμόρφωση και εκπαίδευση, με παραστάσεις και - αν χρειαστεί́ - με κινητοποιήσεις ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΜΑΣ ΧΩΡΟΥΣ !

Καλή́ επάνοδος !! Καλό μήνα!

Συνημμένα αρχεία:

ΔΤ:Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας σε Εργαζόμενους στο Παραφάρμακο - Καλλυντικό

 • Διαβάστηκε: 217 φορές

Λογότυπο ΠΟΙΕΦΣΕΚ

ΑΡ ΠΡΩΤ : 850                                                                                                   AΘΗΝΑ, 10/8/2020

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ

Αφού́ η Κυβέρνηση «έλυσε» το θέμα της διασποράς κρουσμάτων κορονοϊού στα Νοσηλευτικά́ Ιδρύματα μειώνοντας κατά́ 5000 τον αριθμό́ του προσωπικού́ που υπηρετεί́ στις Μονάδες Υγείας και απαγορεύοντας στους Ιατρικούς Επισκέπτες την πρόσβαση σε αυτές από́ 1-15 Αυγούστου, ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ για το πως θα αντιμετωπίσει την αντεργατική́ πανδημία που έχει ξεσπάσει στους χώρους παραγωγής φαρμάκων και προώθησης παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών!

Όλο και συχνότερα γινόμαστε δέκτες παράπονων από́ αυτούς τους κλάδους για υπεκφυγές με διάφορες προφάσεις στην ανανέωση των επιχειρησιακών συβάσεων, για bulling σε εργαζόμενους από́ Διευθυντές Τμημάτων και προϊστάμενους, για απολύσεις, για μη εφαρμογή́ της εργατικής Νομοθεσίας ακόμα και σε συνδικαλιστές και για μη τήρηση των κανόνων υγιεινής κι ασφάλειας σε εργοστάσια, καταστήματα και επιχειρήσεις!

Γι’ αυτά τα ζητήματα έχουμε ήδη ζητήσει συνάντηση με τον εργοδοτικό́ φορέα. Όταν όμως οι καταγγελίες έχουν να κάνουν με εμφάνιση κρουσμάτων κορονοϊού σε εργοστάσια ή σε εργαζόμενους στα καταστήματα και με τον τρόπο που αυτά́ αντιμετωπίζονται από́ τον ΕΟΔΥ και κρατικούς φορείς η ανησυχία μας γενικεύεται. Δεν μπορεί́ εργαζομένη να καταγγέλλει ότι έχει συμπτώματα και πυρετό, να παίρνει από́ το τηλέφωνο (!!!) καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις αλλά́ όταν με δική́ της πρωτοβουλία κάνει το τεστ και βγαίνει θετικό́ να ψάχνουν τόσο αυτή́ όσο και ο εργοδότης της μάταια τους αρμόδιους για οδηγίες!

Όλα αυτά́ έχουν να κάνουν με κοινωνική́ ανευθυνότητα κρατικών παραγόντων σε αναντιστοιχία με την ατομική́ υπευθυνότητα της εργαζόμενης! Δείχνουν πανικό́ και όχι συγκροτημένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας!

Καλούμε την Κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προστατεύσει την Δημόσια Υγεία!  

Αγαπητοί́ συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Επειδή́ σε τέτοιες καταστάσεις κανένας δεν πρέπει να νιώθει μόνος σας καλούμε να συσπειρωθείτε στο Σωματείο Εργαζομένων σε επιχειρήσεις παραγωγής και πώλησης Καλλυντικών & υπηρεσιών Αισθητικής (ΣΕΠΑΚ) και στα επιχειρησιακά́ Σωματεία. Απευθυνθείτε στα Συλλογικά́ σας Όργανα ώστε να αντιμετωπίζονται και να καταγγέλλονται τέτοιες συμπεριφορές για να διασφαλιστεί́ ότι δεν θα επαναληφθεί́ το ίδιο σε άλλον εργαζόμενο!

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΕΦΣΕΚ.

Συνημμένα αρχεία:

Δελτίο Τύπου 3/8/2020: Στο ίδιο έργο θεατές: ΠΑΛΙ "ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΟΜΕΝ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

 • Διαβάστηκε: 235 φορές

Λογότυπο ΠΟΙΕΦΣΕΚ 

ΑΡ ΠΡΩΤ : 849                                                                        AΘΗΝΑ, 3/8/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ :

ΠΑΛΙ«ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΟΜΕΝ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ!

            Είναι πια συνηθισμένη πρακτική, η μετακύληση των ευθυνών για τα δεινά που ταλανίζουν χρόνια αυτόν τον τόπο, ο υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει να είναι πάντα ο εργαζόμενος. Στην Ομοσπονδία μας καταφθάνουν συνεχώς καταγγελίες για απολύσεις Ιατρικών Επισκεπτών στην Galenica, στην Servier , στην Astra κλπ, παρότι οι φαρμακευτικές Εταιρείες δεν είναι ανάμεσα στις πληττόμενες από την κρίση. Η κυβέρνηση με τα μέτρα που επέβαλε κατά την διάρκεια της καραντίνας άνοιξε την όρεξη στις Εταιρείες να υπεραυξήσουν τα κέρδη τους μέσω απολύσεων και δεν προσφέρει καμιά προστασία στους εργαζομένους. Αντίθετα δείχνει το δρόμο σε επικίνδυνους για την κοινωνία εργοδότες για νέες απολύσεις.

            Μόλις προχθές ανακοινώθηκε η απαγόρευση πρόσβασης στους χώρους βιοπορισμού μας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΠΕΔΥ κλπ.) από 1-15 Αυγούστου. Πόσο οξύμωρο άραγε είναι το γεγονός από τη μια να περιμένουμε από τις φαρμακευτικές εταιρείες ως μάνα εξ ουρανού το εμβόλιο και την θεραπεία κατά του κορονοϊού και από την άλλη να απαγορεύουμε σε αυτές (εργαζομένους - εκπρόσωπους τους) την άμεση και απευθείας επικοινωνία και ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού?

            Οι διαβεβαιώσεις που πήρε ο κλάδος τους προηγούμενους μήνες από ΙΣΑ ,ΠΙΣ , ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και Υπουργείο Εργασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται « ala cart»!!

            Θέλουμε η εργασία μας να γίνεται σωστά με τήρηση των μέτρων προστασίας, με επίδειξη της επαγγελματικής μας ταυτότητας κατά την είσοδο μας στα Νοσοκομεία και φυσικά σε συμφωνία με τους ΥΠΕάρχες .

            Θυμίζουμε πως δεν πάμε στα νοσοκομεία και τα κρατικά ιδρύματα της χώρας για βόλτα, αλλά για να προσφέρουμε τα εφόδια (φάρμακα), την γνώση και την ενημέρωση στους γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές ώστε να παρέχουν στους συνανθρώπους μας το υπέρτατο αγαθό την ΥΓΕΙΑ.

            ΕΠΕΙΔΗ:

            1ον. Η καραντίνα απέδειξε ότι κανένας «εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας» δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, επικοινωνία και ενημέρωση.

            2ον. Ο κορονοϊός μπορεί να μεταδοθεί από τον οποιονδήποτε, αλλά μέχρι στιγμής οι μόνοι που δεν ενέχονται στην διασπορά του είναι οι Ιατρικοί Επισκέπτες! Κι όμως, ενώ πολύ λογικά κανείς δεν διανοείται να απαγορεύσει την είσοδο σε ιατρούς, νοσηλευτές - και γιατί όχι - και σε ασθενείς(!!!), εμείς εξακολουθούμε να αποτελούμε συνολικά σαν κλάδος το εύκολο και εξιλαστήριο θύμα!!!

            3ον. Η χθεσινή ανακοίνωση για απαγόρευση της εισόδου μας στα νοσηλευτικά ιδρύματα από τις 1-15.8 είναι αντισυνταγματική γιατί δεν θέτει κανόνες αλλά εμποδίζει συλλήβδην έναν κλάδο να ασκήσει την εργασία του.

            ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ:

- ΖΗΤΑΜΕ από το Υπουργείο να επανορθώσει ΑΜΕΣΑ απαλείφοντας από την προχθεσινή οδηγία την αναφορά στον κλάδο μας!

 •          ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ!!!!!!
 •          ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ!
 •          ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ!
 •          ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ !

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΕΦΣΕΚ

Συνημμένα αρχεία:

Δελτίο Τύπου 22/7/2020: Αποφάσεις ΕΕ της ΠΟΙΕΦΣΕΚ

 • Διαβάστηκε: 87 φορές

Λογότυπο ΠΟΙΕΦΣΕΚ

ΑΡ ΠΡΩΤ : 845                                                                                         AΘΗΝΑ, 22/7/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΕ ΤΗΣ ΠΟΙΕΦΣΕΚ

            Η ΕΕ της ΠΟΙΕΦΣΕΚ εξέτασε σε συνεδρίαση της τα εργασιακά του κλάδου και τα του ασφαλιστικού μας Ταμείου.

            Εκφράζουμε την ανησυχία για τις απολύσεις Ιατρικών Επισκεπτών που πραγματοποιηθήκαν από κάποιες Φαρμακευτικές Εταιρείες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποδοθούν στην κρίση. Ένας από τους λίγους τομείς που δεν πλήγηκαν από την πανδημία είναι το φάρμακο το οποίο αντίθετα λόγω της συγκυρίας είχε ανάπτυξη.

            Οι επιχειρήσεις αυτήν την κρίσιμη περίοδο είναι ανάγκη να στηρίξουν αυτούς που διαχρονικά συντελούν στην ανάδειξη του κλάδου σε έναν από τους πιο εξωστρεφείς της Ελληνικής Οικονομίας. Δεν μπορούν θέτοντας τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο να συνεχίζουν αυτήν την νέα δύσκολη περίοδο να κερδοφορούν μέσα από την συρρίκνωση των θέσεων εργασίας. Να αμαυρώνουν τους αγώνες και την προσφορά της ιατρικής ενημέρωσης στην δεοντολογικά σωστή χορήγηση των σκευασμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και να υπονομεύουν την απασχόληση την ίδια στιγμή που αυτό που επιδιώκεται είναι η βελτίωση των όρων της επιχειρηματικής δραστηριότητας με μείωση του clawback, του rebate, της υψηλής φορολόγησης των επιχειρήσεων κλπ.

            Παρατηρούμε επίσης ότι παρά τις προτροπές του ΠΙΣ και του ΙΣΑ εξακολουθούν σε ορισμένα Νοσοκομεία να προβάλλονται εμπόδια με διάφορες προφάσεις στην πρόσβαση των Ιατρικών Επισκεπτών στον επαγγελματικό τους χώρο. Το έργο το έχουμε ξαναδεί! Παρότι σε καμία περίπτωση ο κλάδος μας δεν ενέχεται στην εξάπλωση της νόσου είναι ο μόνος που τελικά στοχοποιείται. Υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας για να αρθούν οι απαγορεύσεις που οφείλονται στον «υπερβάλλοντα ζήλο» κάποιων Διοικητών Ιδρυμάτων και να αποκατασταθεί η κανονικότητα. Σαν ΕΕ εξετάσαμε κι άλλους τρόπους αντίδρασης αν δεν σταματήσει αυτή η πολιτική αποκλεισμού ενός κλάδου από τον επαγγελματικό του χώρο.

            Ένα άλλο ζήτημα που θέλουμε να θίξουμε είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης που προωθεί η ΠΕΦ μέσω του ΕΒΕΑ - που το οργανώνει. Είναι ένα ΕΣΠΑ για 1250 θέσεις μέσω Διαδικτύου διάρκειας 80 ωρών και περιλαμβάνει 4 ειδικότητες Φαρμακοϋπαλλήλων. (Ιατρικούς Επισκέπτες, στέλεχος διαχείρισης αποθήκης φαρμακευτικών προϊόντων, διεθνές εξαγωγικό εμπόριο, σύστημα διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκων).

            Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ιατρικών Επισκεπτών περιλαμβάνει:

 1. Εισαγωγή στο επάγγελμα.
 2. Βασικές αρχές φαρμακολογίας.
 3. Νοσολογία.
 4. Φυσιολογία.
 5. Προφίλ Ιατρικού Επισκέπτη.
 6. Τεχνικές πωλήσεων - επικοινωνίας. (???????)
 7. Φαρμακευτικό marketing.
 8. Νομοθεσία- Δεοντολογία.
 9. Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας.
 10. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου.
 11. Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων.
 12. Ενημέρωση για εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.

            Το ΕΒΕΑ δεν το ανέλαβε αυτοπροσώπως αλλά το έχει αναθέσει σε ιδιωτικά ΙΕΚ. Την πιστοποίηση την έχει αναλάβει TUV HELLAS Αυστριακή Εταιρεία. Για κάθε μια ώρα ο εκπαιδευόμενος παίρνει 5 € δηλαδή 400 € σύνολο.

            Αν υπάρχει συνάδελφος που θεωρεί ότι του λείπουν κάποιες από τις παραπάνω δεξιότητες ή χρειάζεται τα χρήματα από το να το παρακολουθήσει δεν θα τον αποτρέψουμε βέβαια - αλλά ξανατονίζουμε ότι :

            Επαγγελματικό δικαίωμα μπορεί να υπάρξει μόνο από διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή από τον ΕΟΠΠΕΠ που θα εκπονήσει προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίς αποκλεισμούς. Εδώ θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η οποιαδήποτε εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στο επαγγελματικό περίγραμμα του Ιατρικού Επισκέπτη που έχει εκπονηθεί από στελέχη της ΠΟΙΕΦΣΕΚ σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ενώ θα έπρεπε νωρίτερα να έχει προηγηθεί το ΜΗΤΡΩΟ που μας κατοχυρώνει σαν επαγγελματίες υγείας υπολόγους για τις πράξεις μας στην Πολιτεία, στις Υγειονομικές αρχές και στις Εταιρείες μας.

            Τέλος σχετικά με τις αγωγές εξώσεως που κατατεθήκαν από το ΤΕΑΥΦΕ στην Ένωση Συνταξιούχων, στο Συνδικάτο Φάρμακου και στην ΠΟΙΕΦΣΕΚ και εκδικάζονται την ίδια ημέρα (8.10.2020), θέλουμε να τονίσουμε σε αυτούς που έχουν αναλάβει εργολαβικά την «αξιοποίηση της ακίνητης περιούσιας των ασφαλισμένων» σαν δική τους υπόθεση ότι δεν είναι ιδιόκτητες του Ταμείου! Αυτό ιδρύθηκε από την ΠΟΙΕΦΣΕΚ με σύμφωνη γνώμη των εργοδοτών και της Ένωσης Συνταξιούχων! Αξιοποίηση χωρίς πραγματικό και μετρήσιμο όφελος για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους δεν υπάρχει! Αν κάποιοι νομίζουν ότι πρέπει να είναι αρεστοί σε αυτούς που τους ελέγχουν και όχι σε αυτούς που τους εκλέγουν θα διαπιστώσουν σύντομα ότι κάνουν λάθος!

            Η ΕΕ της ΠΟΙΕΦΣΕΚ αποφάσισε ομόφωνα να συντονίσει της ενέργειες της με τα άλλα διωκόμενα από την πλειοψηφία της Διοίκησης του ΤΕΑΥΦΕ Σωματεία του κλάδου και να αναδείξει το σκάνδαλο της δίωξης των συνδικαλιστικών Οργανώσεων από τον φυσικό τους χώρο όχι μόνο νομικά αλλά και κοινωνικά, κοινοβουλευτικά και συνδικαλιστικά με κάθε τρόπο. Πρώτο βήμα η συμμετοχή μας μαζί με στελέχη της ΓΣΕΕ και του ΕΚΑ στην παράσταση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν τα Σωματεία του Φάρμακου σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 2 μμ στα γραφεία του ΤΕΑΥΦΕ.

 • ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ !
 • ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνημμένα αρχεία:

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση της ΠΟΙΕΦΣΕΚ με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας

 • Διαβάστηκε: 120 φορές

Νέα εικόνα 2

ΑΡ ΠΡΩΤ : 823                                                                                              AΘΗΝΑ, 2/6/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΕΦΣΕΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Την Πέμπτη 28 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής συνάντηση αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας μας αποτελούμενης από́ τον Προέδρο Νουχάκη Σταύρο και τον Συντονιστή́ της Γραμματείας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Πάνο Καραμούζη, Προέδρο του Συλλόγου Ιατρικών Επισκεπτών Ανατολικής Στερεάς- Εύβοιας με τον Πρόεδρο του Ιατρικού́ Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη.

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου 28 5 2020 τελική

Μετά́ την συνάντηση ο Πρόεδρος του ΙΣΑ έκανε την παρακάτω δήλωση :

«Θέλω να πω στους Ιατρικούς Επισκέπτες και Φαρμακοϋπαλλήλους που μετά την άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας και την σταδιακή́ αποκατάσταση της κανονικότητας επιστρέφουν σιγά́- σιγά́ στον εργασιακό τους χώρο ότι:

-          Τα μέτρα που πάρθηκαν αποσκοπούσαν στην αποτροπή́ της εξάπλωσης της Νόσου και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν μακροπρόθεσμα την απευθείας επικοινωνία του Ιατρικού́ Επισκέπτη ως Επαγγελματία Υγείας με τον Ιατρικό́ κόσμο.

Είμαι σίγουρος ότι θα τιμήσετε τον κλάδο σας επιτελώντας την ιατρική́ ενημέρωση με επαγγελματισμό́ σεβόμενοι τους χώρους νοσηλείας και αποφεύγοντας τον συγχρωτισμό́ με τους ασθενείς. Οι επισκέψεις να γίνονται με τηλεφωνικό́ ραντεβού́ πριν, τηρώντας τις αποστάσεις και με όλες τις προφυλάξεις (γάντια, μάσκα, αντισηπτικό́) όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Υγείας και του ΠΙΣ!

Προσέχουμε όλοι ώστε να είμαστε υγιείς και ασφαλείς προστατεύοντας παράλληλα τόσο τους συνανθρώπους μας όσο και γενικότερα την Δημοσία Υγεία!»        

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΕΦΣΕΚ.

Συνημμένα αρχεία:
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Π.Ο.Ι.Ε.Φ.Σ.Ε.Κ