Menu
A+ A A-

«Νέα εγκύκλιος απαγορεύει τα επισκεπτήρια......Περιμένοντας την «δικιά́ μας εγκύκλιο».........»

«Νέα εγκύκλιος απαγορεύει τα επισκεπτήρια......Περιμένοντας την «δικιά́ μας εγκύκλιο».........»

Λογότυπο ΠΟΙΕΦΣΕΚ

ΑΡ ΠΡΩΤ : 868                                                               AΘΗΝΑ, 21/9/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΙΕΦΣΕΚ

«Νέα εγκύκλιος απαγορεύει τα επισκεπτήρια......

Περιμένοντας την «δικιά́ μας εγκύκλιο».........»

Αγαπητοί́ συνάδελφοι- συναδέλφισσες

Σε αναστολή́ όλων των επισκεπτηρίων στα νοσοκομεία, στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, δομές φροντίδας χρονίως πασχόντων, δομές ευάλωτων και ευπαθών ομάδων υποχρεώνει Κοινή́ Υπουργική́ Απόφαση στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού́ του κορονοϊου. Εξαίρεση αποτελεί́ η περίπτωση ασθενούς που βρίσκεται σε προθανάτια κατάσταση! Στην περίπτωση αυτή́ επιτρέπεται η επίσκεψη μόνο από́ έναν επισκέπτη, ο οποίος δεν θα πρέπει να έχει συμπτώματα και να τηρεί́ τα μέτρα προστασίας (μάσκα, υγιεινή́ των χεριών κλπ.). Ο επισκέπτης υποχρεούται να εφαρμόζει την υγιεινή́ των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής, καθώς και τους ισχύοντες κανόνες τήρησης αποστάσεων, αλλά́ και να φορά́ μη ιατρική́ μάσκα προστασίας. Μάλιστα, σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται διοικητικό́ πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ́.

Η Ομοσπονδία μας από́ την πρώτη στιγμή́ εμφάνισης της πανδημίας σύστησε σε όλους την αυστηρή́ εφαρμογή́ των μέτρων προστασίας που ζήτησε ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο. Έκανε επαφές με τους εργοδοτικούς φορείς, τον Πανελλήνιο Ιατρικό́ Σύλλογο, τον Ιατρικό́ Σύλλογο Αθήνας, το Υπουργείο Εργασίας τονίζοντας σε όλες τις κατευθύνσεις δυο πράγματα: Άλλο η ατομική́ ευθύνη του καθενός για την προστασία τόσο την δική́ του όσο και της Δημόσιας Υγείας και άλλο η στοχοποίηση ενός επαγγελματικού́ κλάδου όπως ο δικός μας που στο κάτω - κάτω δεν έχει κατηγορηθεί́ για την διασπορά́ της Νόσου!

Η Κυβέρνηση λοιπόν μπορεί́ να απαγορεύσει «μέχρι νεοτέρας» τα επισκεπτήρια. Δεν μπορεί́ όμως να καταργήσει ένα επάγγελμα με το έτσι θέλω, ούτε να εμποδίσει έναν εργαζόμενο που εφαρμόζει και σέβεται τους κανόνες που έχουν θεσπίσει οι υγειονομικές αρχές να ασκήσει την εργασία του! Τόσο απλό́!

Αυτή́ η επιχειρηματολογία έγινε τελικά́ δεκτή́ - όχι χωρίς προσπάθεια - τόσο από́ τους ιατρικούς φορείς, όσο και από́ τους εργοδότες. Γι’ αυτό θεωρήσαμε θετική́ εξέλιξη την έκδοση του ΦΕΚ στις 29.8 που για πρώτη φορά́ αναφερόταν μόνο σε μέτρα προστασίας χωρίς να στοχοποιεί κανένα επαγγελματικό́ κλάδο.

Δυστυχώς η εξέλιξη της πανδημίας και η ανικανότητα της Κυβέρνησης να συγκροτήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπισή της δείχνει ότι η κατάσταση ξεφεύγει από́ κάθε έλεγχο και προκαλεί́ σπασμωδικές αντιδράσεις που δείχνουν πανικό́. Σε αυτά́ τα πλαίσια πολλοί́ Διοικητές Νοσοκομείων και ΥΠΕ εξακολουθούν να απαγορεύουν την είσοδο σε Ιατρικούς Επισκέπτες στον εργασιακό́ τους χώρο παρότι η τελευταία εγκύκλιος που τους αφορούσε έχει λήξει από́ τις 31.8!!

Σεβόμενοι την δύσκολη υγειονομική́ κατάσταση που περνάει η χώρα καλούμε όλους να δείξουν ψυχραιμία. Υπάρχουν τρόποι νομικοί́ και κινηματικοί́ που θα επιβάλουν το συνταγματικό́ μας δικαίωμα στην άσκηση της εργασίας μας.

Καλούμε τους υπεύθυνους να σταματήσουν να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και να δουν το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Να αποδεχτούν ουσιαστικό́ και όχι προσχηματικό́ διάλογο με τα κατά́ τόπους Σωματεία και να βρουν μαζί́ την χρυσή́ τομή́ που να προστατεύει τόσο την Δημόσια Υγεία όσο και τα εργασιακά́ δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο.

Καλούμε τους συναδέλφους, τους Συλλόγους Ιατρικών Επισκεπτών και Φαρμακοϋπαλλήλων, τα εργοστασιακά́ Σωματεία, τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας να ενεργούν σε συνεργασία και επαφή́ με την Ομοσπονδία για καλύτερο συντονισμό́ όπως έγινε με το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων της ΦΑΜΑΡ με τα δυο κρούσματα που παρουσιάστηκαν εκεί́. Να ενημερώνουν για το που υπάρχουν και ποια είναι τα προβλήματα και να μας επικοινωνούν τα στοιχεία των υπευθύνων ώστε να παρεμβαίνουμε κεντρικά́.

Οι επαφές, παραστάσεις και παρεμβάσεις της ΠΟΙΕΦΣΕΚ είναι καθημερινές. Η κανονικότητα θα αποκατασταθεί́ μέσα από́ αγώνες, με την συμπαράσταση του Ιατρικού́ κόσμου, με τήρηση των κανόνων που θέτει ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο από́ εμάς αλλά́ και σεβασμό́ από το κράτος στην επαγγελματική́ μας ιδιότητα και στο συνταγματικά́ κατοχυρωμένο δικαίωμα μας στην εργασία!

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΕΦΣΕΚ

επιστροφή στην κορυφή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Π.Ο.Ι.Ε.Φ.Σ.Ε.Κ