Menu
A+ A A-

Ανακοινώσεις

ΕΥΧΕΣ

 • Διαβάστηκε: 42 φορές

Ανακοίνωση 9-11-2020 Για το 2ο Κύμα της Υγειονομικής και Αντεργατικής Πανδημίας

 • Διαβάστηκε: 169 φορές

Λογότυπο ΠΟΙΕΦΣΕΚ

ΑΡ ΠΡΩΤ : 890                                                                  AΘΗΝΑ, 9-11-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Ιατρικοί́ Επισκέπτες, Φαρμακοϋπάλληλοι, εργαζόμενοι σε παραφαρμακο-καλλυντικό

Σε μια εποχή́ που με αφορμή́ την πανδημία του κορονοϊού όπου το δημόσιο σύστημα υγείας έχει αφεθεί́ στη μοίρα του και τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι ανύπαρκτα έχουμε επιδημία αντεργατικών ενεργειών και αποφάσεων.

Η Κυβέρνηση προχωράει στην απορρύθμιση του συστήματος υπερωριών και στην απλήρωτη εργασία με αντικατάσταση του 8ωρου με το 10ωρο, καθώς όπως αναφέρεται «οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν εργαζομένους ως 10 ώρες ημερησίως κατά́ μέγιστο, χωρίς προσθετή αμοιβή́ !!!!!». Στοχοποιεί́ συνδικαλιστικές ελευθερίες, ενώ́ δίνει το τελειωτικό́ χτύπημα στη λειτουργία του ΣΕΠΕ με την μεταφορά́ των αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό́ Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Στο φάρμακο όπως και σε όλους τους εργασιακούς χώρους η τηλεργασία ήρθε για να μείνει αλλάζοντας την φύση της δουλειάς και εντατικοποιώντας την, αφού το 8ωρο μετατρέπεται σε «κατ’ ανάθεση έργο» που μπορεί́ να σημαίνει και απεριόριστο χρόνο απασχόλησης.

Οι απολύσεις παρότι ο κλάδος δεν χαρακτηρίζεται «πληττόμενος» αντίθετα κερδοφορεί, ανταγωνίζονται την πανδημία. Με παρεμβάσεις μας έχουν ανακληθεί́ κάποιες, ενώ δηλώνουμε για άλλη μια φορά́ ότι στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συνάδελφο που θέλει να διεκδικήσει το δικαίωμα στην εργασία του.

Δεν είναι η στιγμή́ απόδοσης ευθυνών σε αυτούς που απαξίωσαν το δημόσιο σύστημα Υγείας, αρνηθήκαν την πρόσληψη προσωπικού́, δεν πήραν μέτρα για αποφυγή́ του δευτέρου κύματος πανδημίας παρότι τους δόθηκε χρόνος και στο τέλος πανικόβλητοι μας ξαναέκλεισαν μέσα.

Αυτή́ η στιγμή́ είναι ώρα αγώνα για την προάσπιση της Υγείας και της Εργασίας μας.

Διεκδικούμε:

 • Μαζικά́ τεστ σε όλο τον πληθυσμό́.
 • Ουσιαστικά́ μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και τα σχολεία.
 • Μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών.
 • Άμεση δημιουργία πολλών νεών κλινών ΜΕΘ.
 • Επίταξη του ιδιωτικού́ τομέα υγείας, όχι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
 • Πύκνωση δρομολογίων των Μεσών Μαζικής Μεταφοράς με προσλήψεις προσωπικού́ και τήρηση του υγειονομικού́ πρωτοκόλλου για τους εργαζομένους.
 • Κανένας εργαζόμενος και άνεργος χωρίς εισόδημα. Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Να μην κατατεθεί́ το νέο αντεργατικό́ νομοσχέδιο που καταργεί́ εργασιακά́ δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες.
 • Να μην ισχύει καμιά απόλυση από́ 1 Νοέμβρη.
 • Η κυβέρνηση να πάρει πίσω το νομοσχέδιο για την μείωση των κοινωνικών παροχών του ΟΑΕΔ.

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕ ΤΟ ΕΚΑ ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.

Θεωρούμε θετικό́ το γεγονός ότι από́ κανένα φορέα από́ τις 29.8 και μετά δεν στοχοποιείται ο κλάδος των Ιατρικών Επισκεπτών μιας και οι Εταιρείες δεν κλείνουν και οι χώροι εργασίας εξακολουθούν να είναι ανοιχτοί́. Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκάστοτε εργοδότη και «όταν χρειαστεί́ διά ζώσης συνάντηση, αυτή́ θα πρέπει να γίνεται τηρώντας όλα τα ιατρικά́ πρωτοκόλλα και τις οδηγίες ασφαλείας της δημοσίας υγείας που θέτει ο ΕΟΔΥ και πάντα με προκαθορισμένο ραντεβού́».

Άλλωστε και το Υπουργείο αυτήν την σύσταση κάνει : « Η μετακίνηση από́ και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά́ τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά́ με σχετική́ βεβαίωση από́ τον εργοδότη, η οποία εκδίδεται μέσω του Πληροφοριακού́ Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τα νομικά́ πρόσωπα η βεβαίωση παρέχεται από́ τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ενώ́ για τους αυτοαπασχολουμένους και τους ελεύθερους επιχειρηματίες από́ τους ίδιους.»

Χαιρετίζουμε τους Συλλόγους Ιατρικών Επισκεπτών και Φαρμακοϋπαλλήλων που με αγώνα, πιέσεις και παραστάσεις καταφέραν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε Δομές Υγείας για τους συναδέλφους ακόμα και μέσα σε τέτοιες συνθήκες!

Είμαστε δίπλα στους Φαρμακοϋπαλλήλους και Φαρμακεργάτες που καθημερινά́ διεκδικούν το δικαίωμα στην εργασία παρά τις πιέσεις και τις τιμωρίες από́ προϊσταμένους και επιθεωρητές.

Με χαρά́ ανακοινώνουμε ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην ESTEE LAUDER HELLAS μέσα σε αυτήν την συγκυρία ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΡΙΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ που ισχύει μέχρι 31.10.2023 και υπερισχύει κάθε ατομικής.

Με αυτήν διασφαλίζονται:

ü   Το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας με αντίστοιχες αποδοχές σε μια εποχή́ που είναι της «μόδας» η υποαπασχόληση με μικρότερο μισθό́, ενώ́ συζητιέται ακόμα και η 10ωρη απασχόληση ημερησίως χωρίς αύξηση των αποδοχών!

ü   Όλα τα επιδόματα και οι άδειες που αφορούν τους συμβούλους ομορφιάς/αισθητικούς που συμπεριλαμβανόντουσαν στην προηγουμένη επιχειρησιακή́ σύμβαση.

ü   Η καταβολή στο προσωπικό πώλησης των καταστημάτων προμήθειας επί της καθαρής αξίας των πωληθέντων σε ποσοστά́ που καθορίζει ο εργοδότης. Κάθε αναθεώρηση, αναδιαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάκληση της πολιτικής απόδοσης ποσοστών θα γνωστοποιείται εγγράφως από́ τον εργοδότη προς το Σωματείο Εργαζομένων έναν τουλάχιστον μήνα πριν.

Η υπογραφή́ της σύμβασης σε μια «ρευστή́» περίοδο οικονομικά́ και κοινωνικά́ όπως είναι η σημερινή́ βοηθά́ να επέλθει η εργασιακή́ ηρεμία και είναι πρότυπο για τους εργαζομένους στο Παραφάρμακο και Καλλυντικό!

 • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
 • ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ !
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!
 • ΟΧΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟ-ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ !

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΕΦΣΕΚ 001

Συνημμένα αρχεία:

Κοινή ανακοίνωση ΠΟΙΕΦΣΕΚ - ΣΙΕΕ-ΦΣΕΚ : Νέο ΦΕΚ για είσοδο στα νοσοκομεία

 • Διαβάστηκε: 475 φορές

Λογότυπο ΠΟΙΕΦΣΕΚ

Λογότυπο ΣΙΕΕ ΦΣΕΚ

Αθήνα, 3/9/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέο ΦΕΚ για είσοδο στα νοσοκομεία

            Συνάδελφοι,

            Όπως γνωρίζετε, με κοινή υπουργική απόφαση ανανεωνόταν από 31/7 ανά δεκαπενθήμερο η είσοδος των Ιατρικών Επισκεπτών και Φαρμακοϋπαλλήλων στα νοσοκομεία έως και τις 31/8 .

            Γνωρίζετε επίσης από τις ανακοινώσεις μας ότι έχουμε τονίσει σε όλους τους αρμόδιους  πως οι Ιατρικοί επισκέπτες επικουρούν το ιατρικό έργο, είναι ο πιο καλά συμμορφούμενος κλάδος στα μέτρα ασφαλείας και δεν πρέπει να μας στερείται το δικαίωμα στην εργασία. Έχουμε συντονίσει τις προσπάθειές μας και με τους εργοδοτικούς φορείς.

            Τελικά στο νέο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 29/8 δεν υπάρχει  παράγραφος που να απαγορεύει την είσοδο και γίνεται αναφορά μόνο στα μέσα προστασίας.

            Είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματός μας. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε σε κατά τόπους νοσοκομεία ή Δομές προβλήματα, αλλά με την υποστήριξη του ιατρικού κόσμου, παραστάσεις στα υπουργεία, και πάνω από όλα με τη δική σας υπεύθυνη στάση και στήριξη, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την προάσπιση του επαγγέλματος.

«Τεύχος B’ 3611/29.08.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37059

Άρθρο 22

Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού

1. Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Διευθυντή, ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. Στους  ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών»                                                       (σελίδα 37058)

 

       ΔΣ ΠΟΙΕΦΣΕΚ                                                                             ΔΣ  ΣΙΕΕ-ΦΣΕΚ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΕΦΣΕΚ 001                                               Σφραγίδα ΣΙΕΕ ΦΣΕΚ

 

 

 

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση για την Τηλεργασία 25/6/2020

 • Διαβάστηκε: 136 φορές

Λογότυπο ΠΟΙΕΦΣΕΚ

ΑΡ ΠΡΩΤ : 836                                                                                   AΘΗΝΑ, 25/6/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

            Η περίοδος της κοινωνικής απομάκρυνσης λόγω των μέτρων για την πανδημία οδήγησε στην εξάπλωση νέων μορφών εργασίας που βασίζονται στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τηλεργασία, η οποία μπήκε για τα καλά στις ζωές μας παρέχοντος διευκολύνσεις αλλά συγχρόνως δημιουργώντας νέα προβλήματα και απειλές για τα εργασιακά δικαιώματα και την προσωπική ζωή. Έρευνα έδειξε ότι αυξάνει το άγχος και εκθέτει τους εργαζόμενους σε κινδύνους ψυχικής υγείας. Για πολλούς επιδείνωσε την αίσθηση της απομόνωσης και την απώλεια ταυτότητας και σκοπού.

            Οι γραμμές μεταξύ του χρόνου εργασίας και του ιδιωτικού χρόνου έχουν γίνει θολές. Μπαίνουν θέματα εφαρμογής αλλά και προσαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας στις νέες συνθήκες ώστε να μην αντικατασταθεί το 8ωρο από την «ανάθεση έργου» που μπορεί να σημαίνει πολλαπλάσια ημερήσια απασχόληση.

            Εν μέσω πανδημίας παρουσιάστηκε η ανάγκη πολλοί υπάλληλοι να χρειαστεί να εργαστούν από το σπίτι για υγειονομικούς κυρίως λογούς. Αυτός ο τύπος απασχόλησης στον χώρο του φαρμάκου αφορά υπηρεσίες γραφείου, όπου η εξ αποστάσεως εργασία είναι δυνατή και για τις οποίες απαιτείται η χρήση υπολογιστή (υπάλληλοι σε γραφεία προσωπικού, γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη κ.α.).

            Σίγουρα δεν αφορά τους φαρμακεργάτες όπου η χειρωνακτική εργασία δεν μπορεί να καταργηθεί ούτε τους Ιατρικούς Επισκέπτες για τους οποίους - παρά τους πειραματισμούς των εργοδοτών με «εναλλακτικούς τρόπους απασχόλησης» - αποδείχτηκε ότι η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία δεν υποκαθίσταται! Η «απόσυρση των τμημάτων ιατρικής ενημέρωσης» ήταν μια κίνηση έκτακτης ανάγκης για την περίοδο της πανδημίας και μόνο. Η «κανονικότητα» -με λίγες εξαιρέσεις για τις οποίες θα υπάρξει παρέμβαση αν δεν αρθούν - θα αποκατασταθεί σιγά σιγά.

            Η τηλεργασία λοιπόν προέκυψε σαν έκτακτη ανάγκη, για λίγες ημέρες, συγκεκριμένες ώρες, χωρίς καμία διαφορά σε μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα. Εργαζόμενοι βιώνοντας την νέα τάξη, άρχισαν να αναρωτιούνται εάν τελικά είναι προτιμότερη καθώς τους δίνεται η δυνατότητα για περισσότερη ευελιξία στο ωράριο τους, χωρίς την γκρίνια και την πίεση που ασκείται από προϊσταμένους και εξοικονόμηση χρόνου για την μετακίνηση τους.

            Πίσω από την επικοινωνιακή ελευθερία ωστόσο, παραμονεύουν κίνδυνοι με κοινωνικές μεταλλάξεις, που ακόμα μπορεί να μην έχουν προβλεφτεί. Πρώτο και κύριο, χάνεται η άμεση επαφή με τους συναδέλφους, οι συνελεύσεις, η άμεση ενημέρωση από τα συνδικάτα και συνεπώς, αλυσιδωτά χάνεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του «συνδικαλίζεσαι».

            Μην μπορώντας να ελεγχτούν τα ωράρια, δεν θα μιλάμε πλέον για εργατοώρα αλλά για όγκο εργασίας, μετατρέποντας κάθε μορφής εξαρτωμένης σχέσης σε εργολαβοποίηση. Ο κάθε εργαζόμενος, θα παραλαμβάνει ένα έργο προς υλοποίηση, χωρίς να γνωρίζει ωστόσο πότε θα παραλάβει το επόμενο πακέτο. Επομένως, κάθε αορίστου χρόνου σχέση εργασίας δεν θα έχει κανένα νόημα.

            Παράλληλα υπάρχουν θέματα ακόμα και για τον ορισμό της έννοιας του εργατικού ατυχήματος. Για παράδειγμα ένας που αισθάνθηκε ζάλη από την πολύωρη επαφή με την οθόνη του υπολογιστή, ίσως χρειαστεί ιατροφαρμακευτική ή και ακόμα νοσοκομειακή περίθαλψη. Σύμφωνα με την νομοθεσία «έχει κριθεί ότι αποτελούν εργατικά ατυχήματα (κάτω από προϋποθέσεις) και εκείνα που συμβαίνουν κατά τη μετάβαση του εργαζόμενου από την κατοικία του στην εργασία και αντιστρόφως». Μακριά όμως από τον χώρο του εργοδότη ..... ουδέν λάθος αναγνωρίζεται ????

            Έτσι λοιπόν χρειάζεται επικαιροποίηση αλλά και ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ κάτι που στην Ελλάδα σπανίως συμβαίνει.

            Όσον αφορά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο θυμίζουμε πως «…Κατά το άρθρο 5 του Ν.3846/2010 (παρ. 2) αν η κανονική εργασία μετατρέπεται σε τηλεργασία, καθορίζεται στη συμφωνία αυτή μια περίοδος προσαρμογής τριών (3) μηνών, κατά την οποία οποιοδήποτε από τα μέρη, μετά από τήρηση προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μπορεί να θέσει τέλος στην τηλεργασία και ο μισθωτός να επιστρέψει στην εργασία του σε αντίστοιχη θέση με αυτήν που κατείχε…» … «…Η επιλογή της τηλεργασίας δεν μπορεί να γίνει μονομερώς από τον εργοδότη. Ο εργοδότης όταν καταρτίζει σύμβαση εργασίας για τηλεργασία, υποχρεούται να παραδίδει γραπτώς στον εργαζόμενο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας και ειδικότερα ως προς την ιεραρχική σύνδεση με τους προϊσταμένους του στην επιχείρηση, τα λεπτομερή καθήκοντα του, τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής, τον τρόπο μέτρησης του χρόνου εργασίας, την αποκατάσταση του κόστους που προκαλείται από την παροχή της (τηλεπικοινωνίες, εξοπλισμός, βλάβες συσκευών κ.λπ.). Αν στη σύμβαση περιέχεται συμφωνία για τηλε-ετοιμότητα ορίζονται τα χρονικά της όρια και οι προθεσμίες ανταπόκρισης του μισθωτού(άρθρο 5 , παρ.1 του Ν.3846/2010)…»(Βασίλης Τραϊανόπουλος, προϊστάμενος Ειδικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)).

            Για τις παραβιάσεις της εργατικής Νομοθεσίας υπεύθυνοι είναι οι εργοδότες αλλά και η Κυβέρνηση που έχει αδρανοποιήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Πρέπει να γίνει σαφέστερο ότι η μετάβαση στην τηλεργασία δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης αλλά μεταβάλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εργασία.

            Γι’ αυτό ζητούμε να παρθούν πίσω όλες οι ΠΝΠ που έχουν επιβληθεί με πρόσχημα την αντιμετώπιση της πανδημίας και να προσαρμοστεί το Νομικό πλαίσιο στις νέες συνθήκες ώστε να προστατευθούν οι αποτελεσματικά τόσο η υγεία όσο και τα εργασιακά δικαιώματα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΕΦΣΕΚ 001

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση για τα εργασιακά 20/6/2020

 • Διαβάστηκε: 237 φορές

Λογότυπο ΠΟΙΕΦΣΕΚ 

ΑΡ ΠΡΩΤ : 833                                                                            AΘΗΝΑ, 20/6/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

           

            Με αφορμή την πανδημία και πρόσχημα την διατήρηση των θέσεων εργασίας βλέπουμε να επιβάλλονται νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασία, καταστρατήγηση ωραρίων στα εργοστάσια, «διευκόλυνση» σε απολύσεις και εργασία από το σπίτι μέσω διαδικτύου για τους Φαρμακοϋπάλληλους και αυτά όλα με μονομερή δικαίωμα εφαρμογής από τον εργοδότη. Για τους εργαζόμενους στο Παραφάρμακο και τα Καλλυντικά τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Έχουμε αναστολή συμβάσεων εργασίας ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες για πιέσεις στους εργαζόμενους να δεχθούν μειώσεις μισθών και κατάργηση των ποσοστών τους.

            Ταυτόχρονα καταργήθηκε η υποχρέωση ανάρτησης στο ΕΡΓΑΝΗ κατά την περίοδο της κρίσης περιορίζοντας έτσι ακόμα περισσότερο την δυνατότητα για ελέγχους από το ΣΕΠΕ, συνεχίζοντας την υποβάθμιση της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι και αφήνοντας ανεξέλεγκτη την ασυδοσία των εργοδοτών.

            Την ίδια στιγμή γίνονται οικονομικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις «για την τόνωση της αγοράς», όμιλοι αυξάνουν τις κερδοφορίες τους, μοιράζονται εκατομμύρια σε φίλια ΜΜΕ για να εξυμνούν το κυβερνητικό έργο και να κάνουν πλύση εγκεφάλου για την αναγκαιότητα των αντεργατικών μέτρων.

            Στο χώρο του φαρμάκου, πάντα κερδοφόρο σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης, βλέπουμε οι επιχειρήσεις να πειραματίζονται σε ευέλικτες μορφές εργασίας, να πιέζουν τους εργατοϋπαλλήλους με εντατικοποίηση για αύξηση της παραγωγής ώστε να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση της αγοράς ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να μετακυλήσουν την ευθύνη της προστασίας των εργαζομένων στις πλάτες τους.

            Σχετικά με τους Ιατρικούς Επισκέπτες θέλουμε να υπενθυμίσουμε για τελευταία φορά στην Κυβέρνηση και στους Διοικητές των νοσοκομείων ότι είναι επαγγελματίες υγείας και το να πηγαίνουν στις ΠΦΥ και στα ιδιωτικά ιατρεία είναι μέρος της δουλειάς τους. Αν είναι εφοδιασμένοι με επαγγελματική ταυτότητα, προσέρχονται με ασφάλεια τηρώντας την νομοθεσία, σεβόμενοι τα δικαιώματα των ασθενών και τις πρόσφατες συστάσεις του ΠΙΣ πρέπει να διευκολύνονται και όχι να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

            Όσο αφορά την τηλεργασία, αυτή έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον εργαζόμενο αν και με βάση την ΠΝΠ τις 11/3/2020 ο εργοδότης «δύναται να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται στον προβλεπόμενο από την σύμβαση τόπο μπορεί να πραγματοποιείται και με το σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας» χωρίς να θίγει σε όλα τα υπόλοιπα το καθεστώς απασχόλησης.

           

            Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας και την κυβέρνηση να πάρει πίσω όλους τους αντεργατικούς νόμους που επέβαλλε με τις πρόσφατες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

            Να αναλάβει πλήρως την ευθύνη αντιμετώπισης της κρίσης επιδοτώντας στο 100% τους μισθούς και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που βρίσκονται σε διακοπή της εργασίας τους.

            Να βγάλει παράνομες όλες τις απολύσεις από την αρχή της κρίσης και να επιβάλλει απαγόρευση των απολύσεων σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα προστασίας έως ότου λήξουν όλα τα μέτρα.

            Κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν ότι τα αντεργατικά μέτρα είναι προσωρινά. Αποτελούν διακαή πόθο των εργοδοτών χρόνια τώρα και έγιναν για να μείνουν. Για αυτό καλούμε την ηγεσία της ΓΣΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της και να ηγηθεί των αγώνων ώστε να καταργηθούν όλα τα αντεργατικά μέτρα των τελευταίων χρόνων.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΙΕΦΣΕΚ 001

Συνημμένα αρχεία:
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Π.Ο.Ι.Ε.Φ.Σ.Ε.Κ